FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA - Centro Giulio Aleni  

Eugenio Menegon. Un solo Cielo                                 SchedaCCT

Fondazione CiviltÓ Bresciana- Grafo 1994         

MENEGON, EUGENIO, "A Different Country, the Same Heaven: A Preliminary Biography of Giulio Alenis, S.J. (1582-1649)", Sino-Western Cultural Relations Journal, XV (1993), pp. 27-51.

MENEGON, EUGENIO*, " 'Diverse nazioni, un solo Cielo': Giulio Alenis SJ, missionario gesuita in Cina", CiviltÓ Bresciana, 2 (5, 1993), pp. 11-20.

MENEGON, EUGENIO', " `Tong yi Tian xia de butong guodu' - Ai RulŘe ji qi shiqi shiji Zhongguo budao jixing (A Different Country, the Same Heaven: Giulio Alenis SJ and His Geographical, Religious and Cultural Approach to Seventeenth Century China)", in Zongjiao yu wenhua luncong - Religion and Culture, a cura di Chen Cunfu, pp. 106-142 (Inglese), pp. 143-164 (Cinese). 1. Changchun: Jilin Renmin Chubanshe, 1993.